Ochrana súkromia

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 1. Súhlasím, aby obchodná spoločnosť EMARK s.r.o., IČO: 35803606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov „GDPR“), spracúval moje osobné údaje nižšie na nasledovné účely:

☐  zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa a ponuka vhodných pracovných príležitostí a prípadné sprostredkovanie zamestnania na základe poskytnutých osobných údajov (spracovaním osobných údajov dochádza k profilovaniu osoby ako uchádzača o zamestnanie);

☐  poskytovanie osobných údajov obchodným partnerom a zákazníkom, ktorých zoznam je dostupný na internetovej stránke prevádzkovateľa: www.emarkanalytics.com, v prípade existencie vhodnej pracovnej príležitosti u takéhoto subjektu.

 1. Osobné údaje budú spracované v nasledujúcom rozsahu:
 • identifikačné údaje – meno a priezvisko, dátum narodenia, titul, IČO v internom systéme, adresa trvalého pobytu, pohlavie, štátna príslušnosť
 • kontaktné údaje – kontaktná adresa, telefónne číslo, email, prípadne iné poskytnuté kontaktné údaje
 • informácie z profesijného životopisu alebo motivačného listu, ktoré poskytnem prevádzkovateľovi – najmä fotografie, informácie o vzdelaní, predchádzajúcich zamestnaniach a pracovných skúsenostiach, odborných vedomostiach a schopnostiach, záujmoch
 • písomný záznam z rozhovoru, všetku komunikáciu medzi mnou a operátorom
 • výsledky písomných/elektronických testov, kde boli preverené moje vedomosti a zručnosti
 1. Prevádzkovateľ ma informoval, že všetky osobné údaje, ktoré poskytnem, môžu byť po dobu trvania tohto súhlasu a v prípade vhodnej pracovnej príležitosti poskytnuté iným spoločnostiam v rámci skupiny EMARK (na takéto poskytovanie osobných údajov nie je potrebné získať súhlas). údajov, nakoľko si vyžaduje oprávnený záujem prevádzkovateľa a spoločností skupiny EMARK, ktorým je efektívne riadenie ľudských zdrojov medzi spoločnosťami skupiny EMARK, a to:
  • EMARK s.r.o., ID: 35803606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
  • EMARK ID: 628 003 716, so sídlom Suite 2.01A, 1753 Botany Road, Banksmeadow NSW 2019, Austrália, pre vylúčenie pochybností, ak sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené zamestnancovi prevádzkovateľa, ktorá je registrovaná v Austrálii ako zahraničná pobočka, nejde o prenos osobných údajov, keďže v tomto prípade ide o jedného a toho istého prevádzkovateľa
  • EMARK QS, s. r. o., ID: 36744972, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
  • Inpfinity s. r. o., IČ: 44389744, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
  • Inphinity Limited, ID: 12513383, so sídlom Soho Square Center info, 18 Soho Square, Londýn, W1D 3QL, Veľká Británia – týmto tiež beriem na vedomie, že Inphinity Limited sa nachádza mimo Európskej únie, a preto v tomto prípade bude prenos osobných údajov do tretej krajiny (Veľká Británia); keďže však Komisia vydala rozhodnutie o primeranosti podľa čl. 45 ods. 3 GDPR, t.j. o primeranej ochrane osobných údajov zo strany Spojeného kráľovstva, nie je potrebné získať súhlas na prenos osobných údajov,
  • EMARK s.r.o., ID: 28861281, so sídlom náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika
  • EMARK Services s.r.o., ID: 06441921, so sídlom Štefánikova 639, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, Česká republika
 1. Prevádzkovateľ osobné údaje nesprístupňuje ani neposkytuje iným tretím osobám alebo subjektom, s výnimkou svojich sprostredkovateľov, ktorými sú osoby poskytujúce služby v oblasti náboru zamestnancov, cloudových služieb, IT služieb a pod.
 2. Prevádzkovateľ má právo uchovávať moje osobné údaje na vyššie uvedené účely po dobu 3 rokov, pričom táto doba začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol tento súhlas so spracovaním osobných údajov udelený. Po uplynutí tejto doby je možné požiadať o súhlas znova, pričom som si vedomý, že sa môžem slobodne rozhodnúť, či ho udelím alebo nie.
 3. Prevádzkovateľ ma informoval, že ak si neželám, aby prevádzkovateľ spracúval moje osobné údaje, môžem tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Bol som poučený, že mám tiež právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo namietať proti spracovaniu, ak je právnym základom pre spracúvanie je oprávnený záujem, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Taktiež mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je nutná na uzavretie zmluvy a ako dotknutá osoba nie som povinný osobné údaje poskytnúť, avšak v prípade, že ich neposkytnem, beriem na vedomie, že Nebudem môcť byť zaradený do evidencie uchádzačov a nebude mi ponúknuté zamestnanie u iných spoločností skupiny EMARK, ani u vybraných obchodných partnerov a zákazníkov.

Prevádzkovateľ ma informoval, že svoje vyššie uvedené práva môžem uplatniť nasledujúcim spôsobom:

 • písomne na adresu sídla prevádzkovateľa: EMARK s.r.o., IČO: 35803606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zaslaním žiadosti o vyradenie z databázy,
 • elektronicky na emailovej adrese: info@emarkanalytics.com zaslaním emailu so žiadosťou o vyradenie z databázy.
 1. Bližšie informácie o zásadách a podmienkach spracúvania osobných údajov a o mojich právach vyplývajúcich z vyššie uvedenej legislatívy sú dostupné na mieste zberu osobných údajov a na internetovej stránke prevádzkovateľa: emarkanalytics.com.